Regulamin

Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy [zwany dalej „Księgarnią”], działający pod adresem www.wydawnictwomeandry.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Meandry Marta Mital, ul. Centaura 22, 80-299 Gdańsk, NIP: 958 136 83 43; REGON: 366479855 [zwane dalej „Wydawnictwem”] i zajmuje się sprzedażą towarów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Dane kontaktowe Wydawnictwa: Wydawnictwo Meandry Marta Mital ul. Centaura 22, 80-299 Gdańsk, shop@wydawnictwomeandry.pl

II. Zasady zakupów i płatności

 1. Księgarnia prowadzi sprzedaż książek i innych towarów [zwanych dalej Towarami] za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach Księgarnia zamieszcza na stronie www.wydawnictwomeandry.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru, może dojść poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego. Umowa sprzedaży Towaru, to umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Księgarni (Sklepu Internetowego) pomiędzy Zamawiającym a Wydawnictwem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 4. Księgarnia realizuje zamówienia na terenie Polski.
 5. Umowa sprzedaży Towaru podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Wydawnictwa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Księgarnię. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Księgarnia, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz produktów, które w danym momencie zostały wybrane przez Zamawiającego w celu złożenia zamówienia. Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na przycisk „Koszyk".
 8. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronach Księgarni. Wypełniając formularz, Zamawiający dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki, i dane kontaktowe. Następnie potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem Księgarni i jego akceptację.
 9. Wysłanie wypełnionego formularza zamówienia stanowi złożenie oferty kupna i jest dla Zamawiającego wiążące.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego Zamówienia. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Zamawiającego Potwierdzenia Zamówienia.
 11. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty jak również zmiany ich cen. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 12. Do każdej sprzedaży Towaru wystawiany jest paragon niefiskalny sprzedaży lub faktura Vat, zgodnie z życzeniem Zamawiającego.
 13. Ceny towaru w Księgarni podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 14. Księgarnia akceptuje następujące formy płatności:

        - za pobraniem (płatne przy odbiorze),

        - płatność kartą kredytową Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro oraz e-przelewem. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

        - przelew zwykły (przedpłata) na konto Wydawnictwa: mBank 37 1140 2004 0000 3102 7666 8868

 1. W razie wyboru płatności e-przelewem, kartą płatniczą lub przelewem zwykłym, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Towary i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Zamówienia. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, Księgarnia może anulować zamówienie, o czym poinformuje niezwłocznie Zamawiającego.
 2. Dokonując płatności przelewem w tytule przelewu należy podać numer Potwierdzenia
  Zamówienia nadany przez Księgarnię.
 3. Momentem zapłaty jest:

        - w przypadku płatności za pobraniem – moment dokonania zapłaty.

  - w przypadku płatności e-przelewem lub kartą płatniczą – moment uznania rachunku bankowego lub konta      rozliczeniowego Księgarni,

- w przypadku płatności kartą płatniczą - moment uzyskania pozytywnej autoryzacji

        - w przypadku płatności przelewem zwykłym – moment zaksięgowania wpłaty na koncie Księgarni,

III. Koszty wysyłki

 1. Do każdego zamówienia mogą być doliczane koszty przesyłki lub koszty obsługi płatności pobraniowej, uzależnione od formy i wagi przesyłki oraz cenników podmiotów dokonujących dostawy.
 2. Aktualne opłaty za przesyłkę znajdują się w tabeli opłat dostępnej na stronie Księgarni w sekcji „Czas i koszt dostawy”.
 3. Dostawa przesyłki następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego.
 4. Przeniesienie własności Towaru na Zamawiającego, następuje w momencie odbioru przez niego Towaru.

IV. Terminy dostaw

 1. Przesyłki wysyłane są w dni robocze w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Księgarnię płatności lub w ciągu 24 godzin od wysłania Potwierdzenia Zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez podmiot dokonujący dostawy, określonego w regulaminie tego podmiotu.
 2. Opcje przesyłki i przewidywane terminy otrzymania przesyłki znajdują się w tabeli dostępnej na stronie Księgarni w sekcji „Czas i koszt dostawy”
 3. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego, czy też powstałe z winy podmiotu dokonującego dostawy.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu towaru lub dostarczenia Towaru wskazanej przez Zamawiającego osobie trzeciej. W tym celu należy w w/w terminie dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu na adres: Wydawnictwo Meandry Marta Mital ul. Centaura 22 80-299 Gdańsk.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do zwrócenia Księgarni Towaru w stanie niezmienionym. Zwracany Towar musi być kompletny i nie może posiadać cech użytkowania, zniszczenia lub uszkodzenia.
 3. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Zamawiający. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Księgarnia dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Księgarni towaru na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy podany przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru do Księgarni.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Zamawiającego kartą płatniczą, Księgarnia dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Zamawiającego przez Księgarnię ponosi Zamawiający.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

a)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia w ciągu dwóch lat od otrzymania Towaru jego wady fizycznej (niezgodności z umową) lub prawnej, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może żądać wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia jego ceny, albo odstąpić od umowy sprzedaży.
 2. W celu złożenia reklamacji Towaru, Zamawiający powinien wysłać reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres: Wydawnictwo Meandry Marta Mital, ul. Centaura 22, 80-299 Gdańsk.
 3. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać dane i adres (także adres e-mail) Zamawiającego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego, Księgarnia niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie oraz zwróci Zamawiającemu koszty przesyłki reklamowanego Towaru. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Zamawiającego  oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny, Księgarnia zwróci należność wraz z kosztem przesyłki reklamowanego Towaru niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując się na stronie Księgarni lub składając zamówienie, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawcy i ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Zamawiającego danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zawartej umowy.
 2. Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane jedynie przez Wydawnictwo i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Każdy Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikowania.
 4. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VIII. Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Księgarni, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są chronione prawem autorskim.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Wydawnictwo dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Księgarni były na najwyższym poziomie, jednakże Wydawnictwo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Księgarni w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Księgarni.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Zamawiającego.
 4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Zamawiającego a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Zamawiającemu w takim przypadku przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy określone w części V niniejszego Regulaminu.
 5. Zamawiający akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Wydawnictwu statystyk swojej obecności i aktywności w Księgarni. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności klientów.
 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Księgarnia korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Zamawiającego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Zamawiający może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Księgarni. Korzystanie przez Zamawiającego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Zamawiającego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce cookies.
 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 8. Postanowienia Regulaminu Księgarni odnoszące się bezpośrednio do praw konsumentów i wynikające miedzy innymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta nie mają zastosowania w przypadku Zamawiających nie będących konsumentami.
 9. Ewentualne spory powstałe między Zamawiającym  niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Wydawnictwem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wydawnictwa.
 10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez  Wydawnictwo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Księgarni zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/02/2017.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl